Zoals wij op 4 februari jl. meldden zijn er door de PvdA fractie vragen gesteld over de kwaliteit van het water en de bodem van de watergangen rondom de Herven.

Dit alles omdat bij het maken van natuurvriendelijke oevers langs de watergangen de perkoenpalen die de beschoeiing vormden zijn weggehaald. Enkele daarvan zijn blijven liggen op de bodem, ook na het baggeren. Die perkoenpalen (uit de jaren ’70 en ’80) zijn destijds behandeld met creosoot, een bewerking die sinds 2003 niet meer is toegestaan. 

De gemeente antwoordt in haar brief van 2 maart 2021 dat zij op dit moment geen aanleiding ziet onderzoek naar de waterkwaliteit te laten doen. Dit in overleg met het Waterschap.  Voor aanvang van de oeveraanpassingen en het baggeren is er wel uitgebreid waterbodemonderzoek gedaan, waaruit bleek dat er geen verontreinigingen in de waterbodem aanwezig zijn die een risico vormen voor het milieu of de volksgezondheid. 

Het baggeren van afgelopen voorjaar had slechts tot doel het doorstroomprofiel van de watergangen vrij te houden. De perkoenpalen die nu nog op de bodem liggen zullen niet apart weggehaald worden. Eens in de zeven jaar wordt intensief gebaggerd waarbij alle grof en fijn materiaal van de bodem wordt weggehaald. 

Gezien de leeftijd van de oeverbeschoeiing, die vorig jaar is verwijderd wordt verwacht dat het milieueffect van de eventueel nog op de bodem aanwezige perkoenpalen zeer gering is.

Zover in het kort de reactie van de gemeente ‘s- Hertogenbosch.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Minke Oskam

minke.oskam@gmail.com