Privacybeleid van Wijkvereniging de Herven
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wijkvereniging de Herven

verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Wijkvereniging de Herven of om een andere reden persoonsgegevens aan Wijkvereniging de Herven verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Wijkvereniging de Herven, Tweede hervendreef 60, KvK nummer 17181967.
De secretaris van de wijkvereniging heeft de rol “functionaris leden” en is bereikbaar via info@wvdeherven.nl.

De voorzitter van de wijkvereniging heeft de rol “functionaris gegevensbescherming”.

2. Welke gegevens verwerkt Wijkvereniging de Herven en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam

b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) d) datum lidmaatschap.

2.2 Wijkvereniging de Herven verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  2. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Wijkvereniging de Herven.

2.3 E-mail berichtgeving (opt-out)
Wijkvereniging de Herven gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over bijeenkomsten en activiteiten van de wijkvereniging.
Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via e-mail gericht aan ons e-mailadres info@wvdeherven.nl.

3. Bewaartermijnen

Wijkvereniging de Herven verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Wijkvereniging de Herven passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Wijkvereniging de Herven gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de ledenadministratie van Wijkvereniging de Herven kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wijkvereniging de Herven zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de functionaris leden (secretaris) via info@wvdeherven.nl.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Wijkvereniging de Herven je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (voorzitter).

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur, info@wvdeherven.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.