Net voor de zomer is het bestuur van de wijkvereniging bijeengekomen om van gedachte te wisselen over de koersbepaling van de wijkvereniging. De vraag die het bestuur zichzelf heeft gesteld is: hebben wij onze missie bereikt en wat is de toegevoegde waarde van de wijkvereniging in onze huidige vorm?

Het bestuur zoals nu vertegenwoordigd trad ongeveer zes jaar geleden aan en had als missie om de onderlinge banden in onze wijk te verbeteren. Hiervoor is toen een brainstormavond georganiseerd in mei 2014 voor wijkbewoners waarin de vraag werd gesteld wat de vereniging nog meer voor de bewoners onderling kan betekenen. Uit die brainstorm hebben zich toen diverse werkgroepen geformeerd en werd de missie geformuleerd waarop het bestuur zich ging richten: Binden en Boeien van wijkbewoners.

Deze missie heeft de afgelopen jaren op de volgende wijze vorm gekregen:

Bevorderen communicatie en integratie

 • Een eigen logo voor de herkenbaarheid van de wijkvereniging
 • Een lustrumkrantje ter ere van het 40-jarig bestaan van de wijk
 • Een eigen website met nieuws, weetjes, een agenda is opgezet.
 • Een facebook pagina voor meer interactie tussen de leden.
 • Een Twitterpagina; nu niet echt meer actief
 • Betere en selectievere inzet van E-mail: wordt ingezet voor het persoonlijk bereiken van het grootste deel van de leden.
 • Actief beleid op ledenwerving en -behoud
 • Nextdoor verwijzen. (niet alleen onze eigen wijk)

Er zijn meerdere werkgroepen voor verschillende doelen opgezet:

 • Werkgroep Welzijn en Zorg, waar o.a. koffie ochtenden plaatsvinden voor de oudere en meest kwetsbare wijkbewoners
 • Werkgroep Veiligheid en Openbare Orde: projecten zoals wijkschouw, veiligheid Hervenpad en reconstructie Hervensebaan
 • Projectgroep Lustrumkrantje
 • Projectgroep Hervenletters

Activiteiten krijgen een bijdrage zodat ze kunnen blijven bestaan:

 • Er zijn koffie-ochtenden georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg.
 • Jaarlijkse evenementen zoals het wijkfeest, Halloween, running dinner.
 • Hervensoos (6 keer per jaar)

Centraal aanspreekpunt voor gemeente en belangengroepen:

 • Wijkcoördinator en contactpersonen van instellingen weten ons te vinden en informeren ons;
 • Vragen/ wensen vanuit de wijk worden gecombineerd en (eventueel via een werkgroep) onder de aandacht gebracht bij onze contactpersonen in de gemeente;
 • Wijkschouw vindt periodiek plaats;
 • Informatie vanuit omliggende wijken kan via de informatiekanalen worden gedeeld;
 • Aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit de gemeente worden via de penningmeester van de wijkvereniging gedaan, waar kennis aanwezig is van de bedragen die mogelijk zijn en de wijze waarop deze aanvragen de meeste kans van slagen hebben;
 • AED geïnstalleerd, ondersteund met een financiële bijdrage.
 • Een lid van het bestuur neemt deel aan de BewonersAdviesGroep Noord die subsidieaanvragen voor wijkactiviteiten beoordeelt. Daarmee komt ook informatie beschikbaar over activiteiten in ander wijken van Den Bosch Noord.

De vraag kwam naar voren in hoeverre voor bovenstaande situatie een wijkvereniging, met een formeel bestuur, en financiële middelen noodzakelijk zijn. De meeste activiteiten kunnen ook via werkgroepen worden uitgevoerd. Conclusie vooralsnog was dat het voortbestaan van de huidige vorm wel verschillende voordelen heeft:

 • Financiële middelen maken het mogelijk om activiteiten te blijven uitvoeren en nieuwe activiteiten te helpen opstarten.
 • Centrale communicatiemiddelen (met een ledenlijst) maken het mogelijk om de leden (een groot deel van de wijkbewoners) direct te benaderen en te blijven boeien en binden.
 • Centraal aanspreekpunt voor gemeente en maatschappelijke organisaties voor bundeling van reacties van wijkbewoners naar deze instanties.
 • Wijkfeest, Hervensoos en koffie ochtenden zijn uitstelkende instrumenten om ontmoeting tussen bewoners jong en oud mogelijk te maken.

Brainstorm wijkvereniging 16 januari a.s.

We hebben ervoor gekozen om opnieuw samen met de wijkbewoners de koersbepaling van de wijkvereniging de Herven te herijken. Hierover willen we graag een keer brainstormen (en daarna dit met een klein groepje geïnteresseerden verder uitwerken). Vind je dat leuk?

Neem dan deel aan deze brainstorm op 16 januari in d’n Boerderij vanaf 20.00 uur. Geen tijd of zin daarin, maar wel één of meer ideeën? Mail ons die dan of onze benader ons via onze andere onderstaande contactgegevens. Alle suggesties zijn van harte welkom!