Een nieuwe situatieschets van het Caroluskloostercomplex zoals die gedeeld is door Holland Real Estate Company. Linksonder bij de kleine pijltjes de nieuw te realiseren toegang.

Het Caroluskloostercomplex gaat een nieuwe toegang krijgen. Die wordt meer in de richting van de Hervensebaan gelegd. Het klooster wordt een woongelegenheid voor vijftig arbeidsmigranten die in de Jumbo werken.

Dat is een van de punten die is voortgekomen uit overleg met een klankbordgroep van omwonenden van het complex. De nieuwe entree ligt dichter bij de Hervensebaan dan de oude entree en geeft toegang tot een parkeerplaats met 25 plaatsen. De gemeente moet nog wel instemmen met de voorgestelde verandering.

Parkeren mag alleen op Carolus-terrein en niet daarbuiten. Afgesproken is dat de ruimten die direct grenzen aan de omliggende woonstraten niet zullen worden gebruikt. Dit geldt voor de huidige entree, voor de zaal naast de kapel en voor het gazon aan die zijde. De poort die grenst aan de kruising van de Heemstraat (rechtsboven op de tekening), waar ook een transformatiehuisje staat, blijft gesloten, net als de poort die nu de entree vormt van het klooster. Links langs de Hervensebaan (het geel/groen gearceerde gebied op de tekening) wordt een sport- en recreatieruimte. Omdat daar het meeste geluid vandaan komt, wordt die zoveel mogelijk van de huizen van omwonenden weg gelegd.

Duidelijk is gemaakt dat het aantal bewoners van 50 ‘hard’ is: het zullen er nooit meer worden, bezweert Holland Real Estate Company. Dit is inclusief de ‘welfare officer’ (beheerder). Deze zal zich fulltime richten op de service, beheer en begeleiding op en rond de locatie. Dit zal een vast persoon zijn met een eigen kantoor op de locatie en is altijd op het complex te vinden. Aan de buitenkant van de locatie zal ook duidelijk zichtbaar worden opgehangen wat de contactgegevens zijn. Hij (of zij) kan ook in de nacht gebeld worden. Als omwonenden bellen met signalen of klachten, dan lost hij/zij die zo snel mogelijk op, in elk geval binnen 24 uur, zo is afgesproken.

De afspraak is dat het vanaf 20.00 uur rustig is op het complex, met het oog op kinderen van de omwonenden. Dat wil zeggen geen geschreeuw of harde muziek. Tussen 22.00 en 07.00 geldt ‘nachtrust’. Complete stilte zal niet mogelijk zijn, maar de ‘shiftwissels’ (aankomst en afrit van de wisselploegen op het werk) rond 22.00 en 06.00 uur dienen zo rustig als mogelijk plaatsvinden.

Op overtredingen staan sancties. Als een overtreding wordt geconstateerd krijgt een bewoner een mondelinge waarschuwing. Bij drie waarschuwingen binnen zes maanden wordt dit omgezet naar een officiële waarschuwing, waarbij de beheerder contact opneemt met de verantwoordelijke bij de werkgever van de bewoner om in gezamenlijk overleg de bewoner de ernst en de eventuele consequenties van zijn handelen uit te leggen. Een derde officiële waarschuwing binnen een periode van maanden betekent een opzegging van de huisvesting. Voor andere overtredingen (zoals bijvoorbeeld afval leggen op plekken die niet mag, overmatig alcoholgebruik, fysiek of verbaal geweld, brandstichting, niet houden aan de parkeerregels enzovoort) gelden soortgelijke straffen, die echter wel kunnen variëren.