nog steeds de voorkeur aansluiting Bruistensingel A2 bij verbreding

Vorig jaar diende de wijkvereniging een zienswijze in op de A2 verbreding. Het belangrijkste punt is het handhaven van de aansluiting op het bedrijvenpark de Herven om de Heinis te ontzien en sluipverkeer rondom onze wijk te voorkomen. Rijkswaterstaat heeft geantwoord dat men dit nog verder wil onderzoeken maar de aansluiting zonder bedrijvenpark verbinding staat nog als 1e optie in de ontwerpnota.

Verder worden veel van de genoemde punten nog niet echt direct concreet opgepakt, dus het wordt afwachten hoe dit uitpakt.

Teleurstellend is wel de opmerking dat het huidige openbaar vervoer niet echt als doelmatige vervoer alternatief uit de bus komt en daar geen verbetering in verwacht wordt.

De gezondheid impact van toenemend uitstoot en geluid wordt erg gebagatelliseerd. Met name de fijnstof normen worden als niet overschreden genoemd, echter de overheid hanteert daar veel hogere normen als de WHO adviseert. Dit jaar nog bracht de GGD een rapport uit waaruit blijkt dat met name verkeer rondom Den Bosch met zijn fijnstof uitstoot veel gezondheid schade aanricht.

Woensdag 9 november van 19:00 uur tot 21:00 uur is er in De Kentering Partycentrum, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen een toelichting op de plannen.

Hieronder een opsomming van antwoorden op onze ingediende punten:

v: In de analyse zou ook de ombouw van de N65 tot A65 op het traject Vught-Tilburg
meegenomen moeten worden.
a: De ombouw van de N65 tot A65 maakt geen deel uit van deze verkenning.

v: Men kan beter inzetten op andere oplossingen dan wegverbreding, bijvoorbeeld
verbeteren van het openbaar vervoer, thuiswerken, wonen bij het werk.
a: Uit de analyses dat deze onvoldoende probleemoplossend vermogen hebben
voor de zeer grote doorstromingsproblematiek op de A2. Daardoor is verbreding
onvermijdelijk. Openbaar vervoer vergt vaak meerdere keren overstappen en daarom meer reistijd.

v: De klimaatdoelen worden onvoldoende meegewogen.
a: De verbreding zal impact hebben. Echter reductiedoelen en hoe deze moeten worden behaald zijn nog niet duidelijk. In de Wet milieubeheer zijn alle normen voor luchtverontreinigende stoffen opgenomen die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van mensen. Volgens deze wet behoeven deze niet te worden gerekend tot het toetsingskader voor het nemen van een tracé-/projectbesluit.

v: Wij zien verbetermogelijkheden zoals een permanente 100 km/u, 24 uur trajectcontrole, effectievere weefvakken.

a: trajectcontrole valt buiten de bevoegdheid van het ministerie. Permanent 100 km/u is als aanvullende maatregel opgenomen in de voorkeursbeslissing. Door een derde rijstrook neemt de capaciteit toe en worden weefbewegingen beter gefaciliteerd. Daarnaast wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

v: Waarom is niet gekozen voor alternatief 0+, het alternatief zonder verbreding en met de minste milieueffecten.
a: De onderzoeken laten zien dat dit alternatief de problematiek op de A2 (file en verkeersveiligheid) nauwelijks oplost.

v: Met het aanpassen van de afslag Rosmalen zijn er kansen om de route over de oude dijk Heinis terug te brengen.
A: Dit vormt één van de uitgangspunten voor de nadere uitwerking van het ontwerp in de MIRT-planuitwerkingsfase

v: de aansluiting van het bedrijventerrein De Herven met de A2 (nu via de rotonde) vervalt wat leidt tot extra sluipverkeer.
a: Het project bekijkt of een slankere aansluiting mogelijk is met het volledig behouden van de huidige ontsluiting.

v: De milieueffecten zijn onvoldoende in beeld gebracht en meegewogen.
a: Het milieueffectrapport constateert dat de stikstofdepositie, geluidsoverlast,
uitstoot van fijnstof en CO2 toenemen. maar beperkt en te mitigeren of compenseren.

v: Welke mitigerende maatregelen komen er voor geluid?
a: De geluidbelasting neemt toe in elk deelgebied. Uit een gedetailleerder akoestisch onderzoek moet blijken of dit binnen de wettelijke kaders blijft. Zo niet dan kijkt Rijkswaterstaat of bijvoorbeeld geluidsschermen en/of stil asfalt noodzakelijk zijn.

v: Welke maatregelen neemt het ministerie om de uitstoot van uitlaatgassen tot een minimum
te beperken?

a: De emissies van stikstof en fijnstof overschrijden de wettelijke normen niet.

v: Wij vrezen voor nog meer luchtwegproblemen door de toegenomen uitlaatgassen en fijnstof.
a: bij meer dan 98 % van de gevoelige objecten (waaronder woningen) blijven de concentraties stikstof en fijnstof vrijwel gelijk. Hierdoor scoren alle alternatieven, en het voorkeursalternatief,
neutraal op luchtkwaliteit. Daarnaast overschrijden de concentraties nergens de wettelijke normen.

zie ook:

Informatiebijeenkomst structuurvisie A2 Deil–Vught – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Luchtkwaliteit en gezondheid – GGD Hart voor Brabant)

Bestuursovereenkomst getekend verbreding A2 Deil-‘s Hertogenbosch-Vught