Het bestuur van de wijkvereniging heeft zowel via facebook als via e-mail klachten ontvangen over geluidshinder vanuit een onlangs gestart motorbedrijf Harley Davidson aan de Hervense Baan.

Daarom zetten we hierbij een korte vragenlijst uit onder alle bewoners van de wijk om te inventariseren wie hinder ervaart en in welke mate.

Op grond van deze inventarisatie kan bekeken worden of verdere actie geboden is en wie dat in werkgroepverband op zich willen nemen. Het initiatief ligt bij bewoners, maar het bestuur is natuurlijk van harte bereid ondersteuning te verlenen.

Stuur uw antwoorden vóór 3 april aanstaande per mail aan ons retour naar info@wvdeherven.nl

Het bestuur van de wijkvereniging zal de uitkomsten van dit onderzoek te zijner tijd bekend maken.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Vragen

1) Naam en adres (toelichting: locatie is van belang om na te gaan hoever de eventuele overlast reikt)
       

2) Ervaart u hinder van motorgeluid? (toelichting: beschrijf in enkele woorden in welke mate u hinder ervaart)
   

   
3) Hoe vaak ervaart u hinder (toelichting: geef indien mogelijk aan op welke dag/ dagdeel/uur u hinder ondervindt)
   

   
4) Bent u eventueel bereid om in een werkgroepje zitting te nemen dat de uitkomsten van dit onderzoek evalueert en analyseert en mogelijke vervolgstappen onderneemt?