voorstel aanpassing afslag Bruistensingel in zwart kader

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met betrokken provincies, regio en gemeente (wethouder Geers namens Den Bosch) de bestuursovereenkomst voor verbreding A2 Deil-‘s Hertogenbosch-Vught getekend. Nu kan de minister de Structuurvisie vaststellen, waarschijnlijk in oktober. Daarna is de verkenningsfase formeel afgerond, en volgt de planuitwerkingsfase.

In de planuitwerkingsfase worden alle maatregelen in detail uitgewerkt. Afgelopen juni maakte
minister Harbers bekend dat keuzes moeten worden gemaakt in de volgorde waarin
projecten worden voorbereid vanwege de beperkte capaciteit aan deskundigen om
stikstofberekeningen en – beoordelingen te toetsen. Het is hierdoor nog niet duidelijk wanneer de
planuitwerkingsfase voor de A2 zal starten.

Lees hier het bericht van de gemeente Den Bosch over de bestuursovereenkomst.

Wijkvereniging de Herven heeft vorig jaar een zienswijze over de A2 verbreding ingediend met daarin onze grote zorgen over de te verwachten toename van verkeersdruk op de buurt en aantasting van De Heinis door met name de nogal ingrijpende aanpassing van de Bruistensingel aansluiting (zie afbeelding boven).

Ook de gemeente heeft deze aansluiting vorig jaar in hun bestuurlijke reactie op het A2 plan benoemd, zoals hieronder geciteerd:

In het voorkeursalternatief is een optimalisatie opgenomen van de aansluiting 20 Rosmalen. Hierbij
wordt in beginsel een ideaal wegontwerp gemaakt op basis van de ontwerprichtlijnen, zonder rekening
te houden met de bestaande situatie (aansluitend onderliggend wegennet, bestaande bebouwing
etc.). Hierdoor zijn de bestaande ontsluitingen van het bedrijventerrein De Herven (westzijde) en
Mariannepad (oostzijde) onvoldoende uitgewerkt. De bereikbaarheid van De Herven en
Heinis/Mariannepad dient geborgd te blijven. De uitwerking hiervan (inclusief effectenonderzoek) dient
expliciet meegenomen te worden in de planuitwerking