Al zijn we ons er allemaal erg van bewust dat er momenteel veel zorgen zijn op wat er gebeurt in onze wereld rondom het coronavirus, willen we hierbij, zoals beloofd, toch de resultaten delen uit het onderzoek naar geluidshinder op de Hervense baan. Dit leeft nou eenmaal enorm binnen onze wijk.

Op 28 maart j.l. heeft het wijkbestuur hierover een korte vragenlijst uitgezet. Allereerst willen we alle respondenten heel hartelijk bedanken voor de snelle reacties die we hierover mochten ontvangen.

Het onderzoek is verstuurd aan 179 huishoudens die lid zijn van onze wijkvereniging. Hieronder melden we in hoofdlijnen de ingekomen reacties:

  • Wij hebben van 56 huishoudens een reactie ontvangen (ongeveer 31% reactie), enkele hiervan hebben zelf al actie ondernomen en/of contact met de gemeente gehad.
  • 43 huishoudens geven aan veel hinder te ervaren, 3 huishoudens soms enige hinder en 10 huishoudens hebben geen hinder. 
  • Tenslotte hebben 12 personen aangegeven bereid te zijn om zitting te nemen in een werkgroepje. 4 personen hebben “misschien” geantwoord op deze vraag.

Updates volgen

Vanuit het bestuur van de wijkvereniging zal het initiatief genomen worden om contact op te nemen met de personen die zich aangemeld hebben voor de werkgroep. Het coronavirus maakt het onmogelijk om snel met deze personen om de tafel te gaan zitten. Het bestuur bezint zich nog hoe dit op te pakken.

Via de website zullen we u blijvend informeren over de laatste stand van zaken dus we adviseren u die regelmatig te bezoeken.