Zoals we informeerden op 23 december jl. over de uitgesproken bezorgdheid over de samenstelling van het water aan de watergangen rondom de Herven, volgt hierbij een korte update over de huidige stand van zaken. Deze aanvulling hebben we ontvangen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Waarbij er gereageerd wordt op het gegeven dat het water nog steeds veelvuldig bruin kleurt. Met deze update hopen we te voorkomen dat meerdere wijkbewoners dezelfde vragen gaan stellen over dit onderwerp.

Bruingele kleur water

Er zijn geen sporen van creosoot (van perkoenpalen) in het water aangetroffen. Het kan tot drie jaar duren eer de bruingele kleur is verdwenen. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de natuur en deze is niet te beïnvloeden. Deze bruingele kleur is ontstaan door diverse graafwerkzaamheden dan wel door de forse groei van algen die dit jaar door de zeer hoge temperaturen de watergangen overwoekerden. Bij watergangen waaraan nog niet is gewerkt kan de kleur van het water neutraal zijn. Dit onderlinge verschil heeft mede te maken met de waterdoorstroming vanaf de Schanswetering in combinatie met de hoeveelheid regen. Er zal getracht worden dit najaar met baggeren aan te vangen, hetgeen kan bijdragen tot het verbeteren van de waterkwaliteit.

Kortom, de gemeente ’s-Hertogenbosch is er in samenwerking met Waterschap Aa en de Maas nog steeds mee bezig. Zodra er nieuws is, laten we dit uiteraard weten.